Kvalitetssikring

Af Flemming Eibye, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniører Eibye Rådgivning ApS

Indledning

I disse år, hvor aktivitetsniveauet i byggeriet er meget højt, bliver der trukket arbejdskraft til fra andre brancher og fra andre lande. Alligevel er det svært at følge med, og det resulterer desværre i, at der mange steder er problemer med at overholde kvalitetskravene til byggeriet.

Kvalitetsproblemerne opstår i alle led af byggeriet, det vil sige både i rådgivningen og i udførelsen, men faktisk også hos bygherren.

Sikring af kvaliteten hos bygherren

Sikring af kvalitet i projekteringsfasen

I de fleste byggeopgaver er der involveret flere rådgivere, og i de fleste tilfælde er der tale om en arkitekt og en ingeniør. Der kan herudover være involveret en landskabsarkitekt, og ingeniørarbejderne kan være delt ud på konstruktionsingeniører, VVS-ingeniører og el-ingeniører.

I flere og flere byggeopgaver antager bygherren en rådgiver til at varetage sine interesser.

Alle disse rådgivere skal koordineres indbyrdes, og projektet skal kvalitetssikres, sådan at alle arbejder er med, men kun en gang.

I selve projekteringsfasen bliver der typisk afholdt projekteringsmøder i rådgiverteamet, hvor man koordinerer projektets indhold, valg af materialer og udførelsesmetoder m.v. Dette er en løbende proces, som foregår gennem hele projekteringen.

Der holdes endvidere jævnlige bygherremøder, hvor bygherren orienteres om projekteringens fremdrift, og han bliver forelagt de spørgsmål, som han skal tage stilling til. Det kan for eksempel være valg af materialer, eller godkendelse af udformninger.

Når projektet er arbejdet igennem, skal den samlede teknikergruppe læse kvalitetssikring på projektmaterialet, hvor der blandt andet skal kontrolleres bygbarhed af projektet, valg af løsninger, valg af materialer m.v., men i allerhøjeste grad også sammenhæng mellem de enkelte dele.

Herudover bliver alle beregninger kontrolleret, sådan at svigt i konstruktioner m.v. kan undgås.

Sikring af kvaliteten i byggefasen

I byggefasen skal både de udførende entreprenører og rådgiverne arbejde med sikring af kvaliteten. I udbudsmaterialet beskriver rådgiverne de delarbejder, som entreprenørerne skal føres intensiv kontrol med. Det er typisk delarbejder, som kan medføre svigt i konstruktionerne eller delarbejder, som af den ene eller anden årsag er svære at udføre. Det kunne være, at der skal bruges et materiale, som er nyt, eler en arbejdsmetode, som er usædvanlig.

Herudover skal entreprenørerne føre stikprøvekontrol med alle de arbejder, der bliver udført. Kontrollen omfatter dokumentation af, at det er de ønskede materialer, der bliver anvendt, kontrol af de enkelte arbejdsprocesser, samt kontrol af de færdige elementer. Kontrol af materialer kan være følgesedler eller fotografier af bøtter. Dokumentationen af arbejdsprocesserne kan være fotografier af hver delproces, og slutkontrollen kan ligeledes bestå af fotografier, hvor der lægges en retskede på en overflade, eller der laves et gittersnit i en malet flade.