Skal vinduerne istandsættes eller udskiftes?

Af Flemming Eibye, Rådgivende Ingeniører Eibye Rådgivning ApS

Gennem længere tid er det blevet debateret i blandt andet dagspressen, hvorvidt man skal istandsætte eller udskifte de gamle vinduer i vores ældre ejendomme. Spørgsmålet er blevet mere aktuelt igennem den seneste tid, men desværre er en del af de indlæg, som har været fremført i debatten, været med til at forplumre debatten, og det har givet et behov for en uvildig redegørelse.

Forundersøgelser

Når man har bestemt sig for, at nu skal der gøres noget ved ejendommens vinduer, skal man undersøge hvad der vil være den optimale løsning for netop den ejendom, som man bor i. Hvis man ikke selv er i stand til at foretage en sådan vurdering, kan man rekvirere assistance fra en teknisk rådgiver, som kan udføre en tilstandsvurdering.

Tilstandsvurderinger kan udføres enten for vinduer og døre, eller for hele ejendommen. Det vil som oftest være mest fordelagtigt, at der udføres en samlet tilstandsvurdering for hele ejendommen på en gang, fordi man herved får afdækket andre nødvendige arbejder, som med fordel kan udføres samtidig med vinduesarbejderne. Det kan typisk være istandsættelse af facaderne eller taget. Herudover kan man også få et samlet økonomisk overblik over ejendommens tilstand.

Hvad har indflydelse på vinduernes tilstand?

På baggrund af vurderingen skal man beslutte, om man skal istandsætte eller udskifte vinduerne. Denne beslutning skal tages på grundlag af en del oplysninger.

Er træværket intakt?

Er der kit ved glassene?

Er glassene intakte?

Er hængsler og hjørnebånd intakte?

Er hasper og stormkroge intakte?

Kan vinduerne åbnes og lukkes?

Findes der tidssvarende forsatsrammer?

Kan vinduernes arkitektoniske udformning genskabes i nye vinduer?

Er fugen mellem vinduer og murværk intakt og tæt?

Endvidere vil det typisk være sådan, at vinduernes tilstand varierer væsentligt fra den ene lejlighed til den anden. Hvis vinduerne er blevet vedligeholdt jævnligt, vil de være i bedre stand, end hvis de ikke er blevet behandlet i lang tid. Herudover vil vinduer i syd- og vestvendte facader være mere nedbrudte, end vinduer der vender mod nord og øst. Endelig vil vinduer i de øverste etager være mere udsat for vejrliget, og dermed vil de også være mere medtagne end vinduer i de nederste etager.

Vinduernes tilstand kan også afhænge af beboernes vaner. For eksempel vil lejligheder med mange blomster eller husdyr ofte have mere medtagne vinduer, end lejligheder uden blomster og dyr. Det skyldes, at alle levende væsner udskiller vanddamp, og jo mere vanddamp, jo mere kondens på vinduerne, og hermed følger større risiko for nedbrydning af vinduernes træværk.

På samme måde er vinduer til køkkener, baderum og soveværelser ofte i dårligere stand end vinduer til opholdsstuer.

Det vil også være sådan, at vinduernes nederste dele vil blive mest udsat for vand i form af kondens på den indvendige side og regnvand/sne på den udvendige side. Heraf følger også risiko for nedbrydning af træværket.

Generelt kan man sige, at det træ, som de gamle vinduer er fremstillet af, er af en væsentlig bedre kvalitet end det træ vi har til rådighed i dag. Det skyldes, at træerne fik lov til at vokse i naturligt tempo i gamle dage, og derfor blev træets struktur mere tæt end ved de kunstigt fremdrevne træer, vi har i dag.

Hvad koster det?

Det sidste man skal have med i sine overvejelser, er den pris man skal betale for arbejderne. Hvis der skal monteres tidssvarende forsatsrammer ved de eksisterende vinduer, vil det være billigere at skifte vinduerne. På samme måde vil det som oftest være billigere at skifte vinduerne, hvis der ikke har været udført vedligeholdelse af vinduerne igennem længere tid.

Hvis man tager udgangspunkt i et tofags dannebrogsvindue, vil priserne fordele sig nogenlunde sådan:

Delarbejde Pris eksl.moms

Snedkermæssig gennemgang, udskiftning af rådangrebne dele og hasper m.v. ca.kr. 350

Omkitning og udskiftning af glas ca.kr. 500

Eftergang af fuger ca.kr. 250

Malerbehandling inkl. grunding og to gange færdigmaling ca.kr. 1.000

Etablering af forsatsrammer inkl. tætningslister ca.kr. 3.300

Nyt trævindue med termoglas, leveret og monteret ca.kr. 4.500

Endelig skal det nævnes, at stilladsudgiften vil være højere pr. vindue, når der skal udføres istandsættelse end den vil være, når der skal udføres udskiftning. Dette skyldes, at der er flere arbejdsgange ved istandsættelsen.

Forskellige typer af vinduer ved udskiftning

Når man vælger at udskifte ejendommens vinduer, kan man vælge mellem flere forskellige typer af vinduer. Det drejer sig om trævinduer, træ/aluminiums vinduer og plastikvinduer. Personligt er jeg tilhænger af, at vinduer bliver udført af træ, fordi det typisk passer bedst til den danske byggestil. Trævinduer har den ulempe, at de skal males ca. hvert 6. år, og det er der mange, som gerne vil undgå. Alternativet plastikvinduer er i gennem længere tid blevet markedsført som vedligeholdelsesfri vinduer. Det er jeg ikke enig i, fordi plastikvinduer danner statisk elektricitet, som hurtigt binder snavs fra luften. Det er ikke muligt at vaske snavset af, og derfor vil det være nødvendigt at overfladebehandle plastikvinduer på samme måde, som man vedligeholder trævinduer.

Det sidste alternativ, nemlig træ/aluminiums vinduer er tættere på at være vedligeholdelsesfri, fordi de har en pulverlakeret aluminiumsbeklædning på de udvendige side. Denne overflade er meget hård, og der skal store mekaniske påvirkninger til, for at beskadige overfladen. Den indvendige side består af træ, og derved har man bevaret det samme indtryk, som ved de gamle vinduer på den indvendige side.

Vedligeholdelse af tætningslister, beslag og gående dele skal udføres på begge typer vinduer.

Prismæssigt ligger trævinduer og plastikvinduer på det samme niveau, hvorimod træ/aluminiums vinduer typisk er 15-25% dyrere. Merprisen vil spare sig ind i løbet af 6-12 år, fordi denne type vinduer ikke skal malerbehandles med det samme interval, som de andre vinduer. Typisk vurderer vi behandlingsintervallet til at være ca. 25 år, men der er ikke erfaringer på området endnu.

Miljømæssige forhold

I forbindelse med valg af løsning kan man anlægge en miljømæssig betragtning af problemet, og her vil man typisk foretrække, at genbruge de eksisterende vinduer. Der er sund fornuft i at genbruge materialerne frem for at udskifte til nyt, hvis der ikke er forhold, som gør udskiftning tvingende nødvendigt.

Eksisterende vinduer

Når man skal vælge hvilken behandling, man skal give de eksisterende vinduer, er man i dag nødt til at vælge det mindst miljøbelastende produkt, hvis ikke der er vægtige grunde for ikke at gøre det. Det kunne dreje sig om en fredning af ejendommen eller lignende.

Det mindst miljøbelastende malerprodukt er i dag vandbaserede malinger, og der findes mange forskellige varianter. Vandbaserede malinger holder typisk 6 år, når de er placeret udendørs. Alternativet til de vandbaserede malinger er oliebaserede malinger, som man har brugt gennem mange år. Disse malinger er mere holdbare, og de kan typisk holde i 12-15 år, når de er placeret udendørs.

Nye vinduer

De nye vinduer giver typisk miljøbelastning, når de bliver fremstillet og når de bliver kasseret. Der er foretaget forskellige undersøgelser af fremstillingsprocesserne, og her må konklusionen blive, at fremstillingen af trævinduer er mest belastende, og at plastikvinduerne belaster miljøet mindre i denne forbindelse.

Bortskaffelsen af de kasserede vinduer giver i dag nogenlunde den samme miljøbelastning uanset om det er trævinduer eller plastikvinduer, der skal bortskaffes.

Det vil sige, at det er i vedligeholdelsen, at der er forskel på miljøbelastningen. De malingstyper, der kan binde på en plastikoverflade er mere miljøbelastende end de vandbaserede malinger. Det betyder, at på langt sigt vil plastvinduerne være mere miljøbelastende end trævinduerne.

Hvis vi betragter træ/aluminiumsvinduerne, er miljøbelastningen praktisk taget den samme som for trævinduerne i fremstillingen og bortskaffelsen, men i vedligeholdelsesfasen er de væsentligt mindre miljøbelastende, fordi de kun skal malerbehandles meget sjældent.

Sammenfatning

Som det fremgår af det ovenstående, er det ikke muligt at give et entydigt svar på, om man skal istandsætte eller udskifte vinduerne. Det må i hvert enkelt tilfælde komme an på en konkret vurdering. Herved får man størst mulighed for en optimal løsning af problemet med valg af vinduesløsning.